بدره

بدره -


پارسا محمد ولی
ششم دبستان - بدره
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/5/2023 8:27:58 PM
Menu