بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


هلنا انوشه جهرمی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
ثامن الحجج
حسین منفرد
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 7464
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فارابي
فاطمه منصوری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
ثامن الحجج
آتنا نجم الدینی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
ثامن الحجج
پرهام پیلرام
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فارابي
امیرحسین تیموری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فارابي
ابوالفضل جمال
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4007
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فارابي
آیناز صمدی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان(1)
راستین احمدپور دوائی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فارابي
ابوالفضل سنجری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فارابي
ریحانه رفسنجانی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ثامن الحجج
سید هادیه هاشمی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ثامن الحجج
زهرا جمپور
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ثامن الحجج
ثامر دریاگذر
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فارابي
ماریه سادات هاشمی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
ثامن الحجج
فاطمه ساربانی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4506
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
ثامن الحجج
ستایش احمدی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ثامن الحجج
مهیار علیزاده
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فارابي
ماجد انصاری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فارابي
ایناس شناسی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
ثامن الحجج
6/8/2023 2:30:14 PM
Menu