حاجي آباد

حاجي آباد -


هستی کریمی تکلو
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان(2)
محدثه شمس الدینی
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان(2)
امیرحسین شمس الدینی
ششم دبستان - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اسدپور
5/29/2023 1:39:58 PM
Menu