ميناب

ميناب -


محمدعلی یکتاپور
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بحرالعلوم
محمدمهدی عباس زاده
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بحرالعلوم
یسنا شبانی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان عزیزی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سوگند زاهدی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا زایران
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
کمیل مکی زاده
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بحرالعلوم
معصومه شریفی مینابی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بحرالعلوم
تسنیم رئیسی ماکیانی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش اسلام نیا
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش اسلام نیا
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ناظمیان
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصدرا غلامشاهی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بحرالعلوم
مسعود خواجه دادیان
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بحرالعلوم
احمدرضا میرزایی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بحرالعلوم
امیرعاس مسجودی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بحرالعلوم
جواد یزدان پناه حکمی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بحرالعلوم
محدثه زرنگاری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه سالاری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر ذاکری کردری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
تسنیم ذاکری حکمی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
نورا سادات موسوی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آلاء خاکساری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه ذاکری درباغی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فضه احسانی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
متین مرادی بنذرک
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
محمد ذاکری شهواری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
مهدی قاسمی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
رادین بیژنی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
ایمان شجاعی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
پارسا شریفی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
یاسمینا احمدی پور
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا کمالی
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
آریان منصوری
ششم دبستان - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
5/28/2023 6:27:42 AM