خورموج

خورموج -


رضا گرامی
ششم دبستان - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي دشتي
هدیه زهرا فقیه
ششم دبستان - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیررضا حیدری
ششم دبستان - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلي دشتي
5/31/2023 2:18:06 PM
Menu