قم

قم -


علی سان خورسند
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
دکترخرمي
پانیا وردی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
دکتر اسحاق حسيني
فاطمه سلیمانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
دکتر اسحاق حسيني
روژین نعمتی زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه سیاحی زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا معصومی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا بیگدلی آذری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا مهدوی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی مردانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6816
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
سیدامیرعلی تقوی نیا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
علیرضا حاجی خدادادی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
مهراد اردشیری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
زهراسادات نواده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش رستمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سارا اسداله زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آیدین کشاورزی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6664
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
سیدمحمدرضا طباطبائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
طاها استاد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
محیا مهرآوران
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه قاسمی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
احسان کریمی پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دکترخرمي
نگین تقوی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6849
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
هیام اصغری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیرصدرا سپهرمنصوری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
ساجده طهماسبی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
الهه سالاری هویدا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسن قنبری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
محمدطه کرد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
محمدصدرا عباسیان
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
ثنا عطائی محمدی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمد دارابی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آيت الله مشکيني
زهرا سلیمانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل مددی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دکترخرمي
فاطمه قدیانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/3/2023 5:41:23 AM
Menu