خرمدره

خرمدره -


پرنیا احمدی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
نگین اسدی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا کمالی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
نیایش کلانتری
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
هانا برجی پور
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
رها نجاتی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا کاظمی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا مردانی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
حمیدرضا بابائی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي 1
آنیسا گلی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 11:25:09 PM
Menu