شاهرود

شاهرود -


پریسا همتی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا فلاح
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
صدرا شاکری انارکی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یونس علیمردان
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 7059
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرفان تاباق
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیدا عزیزی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا صدیقی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه محبوبی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
حسام غلامی
ششم دبستان - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/9/2023 7:06:22 PM
Menu