كاشمر

كاشمر -


سینا درودگر
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6916
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صالح عزیزی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 7072
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عاطفه سادات معقول
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه عربی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا هژبری
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مهرسا قدیری
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصادق عصمتی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد حشمتی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرآرتا عاقل
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الینا معصومی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
راحله هادوی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
دنیا رنجبرنائی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
بهاره غلامزاده
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا وکیلی جابوزی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا اسکندری
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا قربان پور
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سامیا ساتر
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا یعقوب زاده
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس مسعودی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدطاها موسوی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کوروش ذوالفقاری
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عماد محمدی مرتضوی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نیوشا نیک فرد
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا نخعی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا نظری برون
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/1/2023 7:28:13 PM
Menu