تربت حيدريه

تربت حيدريه -


امیرعلی یوسف زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرمحسن موسوی اسفیوخی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرمحمد حسینی بنهنگی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یگانه مدرس
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی ارجمند
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صالح کوه جانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدطاها خدادادی نیازآبادی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رئوف درستی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الینا اسماعیلی نامقی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6814
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا عمرانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیار کمبرانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین حسن زاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرانک احمدیان
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس شریف ثانوی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ارشین معلمی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا سپهری فر
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز ابریشمی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسام نجفی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ضحا ذباح
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین وفائی نیا
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین مهرجو
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرحناز جلالیه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیان رسول نیا
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد امین مرادی رودمعجنی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدرسول رفیعی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نازنین فاطمه نفتی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6468
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه توکلی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
الیاس رضائی بایگی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یونس خالق شرق
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد یعقوبی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم برادران کرمانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس غلامی فدیهه
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
سارا عدالت منش
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا فدوی کردیانی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه محمدزاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مائده جنگی
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 7387
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
عارف محمدزاده
ششم دبستان - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/5/2023 6:05:52 AM
Menu