قوچان

قوچان -


کسری غلامی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آتنا کفایت یزدان آباد
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
علی محمد جهانی یامی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آریا خجسته نیا
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محیا سلیمان مزرجی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی رحمتی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرفان شایسته تلک
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسام محمدنژاد
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهرشاد سیاح
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مصطفی جسمی دوغایی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
متین صادقی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرش شمشیری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صدرا رستمیان
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ریحانه جهانی یامی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیدبردیا مسئله گو
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حامد سعادتی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین فراهانی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آروین مستشاری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 7439
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه براتی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6999
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
کیانوش اکبری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرفان قربانی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مبین حیدرزاده
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آترین سیاح
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد کارآمد
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
النا خوش تراش
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد اسماعیلی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین فرجام
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیناز قشقائی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:26:55 PM
Menu