كبودرآهنگ

كبودرآهنگ -


سوگل آرمان
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
بهبد عبودی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
محمد خدابنده لو
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
ملیکا عالمی رحمانی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
علی شاکری
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
مهدیه ولی پور
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها سوری
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلي
علیرضا فرهادی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین سهرابی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه اسدکاکایی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیر علی شادمانی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلي
علیرضا بیابانی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلي
نازنین غلامی
ششم دبستان - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 5:06:52 AM
Menu