نهاوند

نهاوند -


کیمیا کولیوند
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6951
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
اسما شهبازی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه مالمیر
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6755
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمد شهبازی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
غزل زرینی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6904
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش خدارحمی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آتاناز پویا
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا مولوی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
علی سیه پوشی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
هلیا کیانی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها سلگی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
آریا کیانی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
رضا شریفی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
محمدطاها جلالوند
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
علی بحیرائی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6842
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
پارسا مجیدی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
دینا جلالی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6922
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
نجمه خسروی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
سیدآرتین جمشیدیان
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلي
فرزان زوراوند
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلي
نیما حاجی باباعلی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمبین طاهری
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلي
5/29/2023 5:45:05 AM
Menu