قروه

قروه -


الینا علم خواه
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا رضائی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا آقازاده
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
روژان فرهاد زاده
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
مهراد کاوه
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
ترنم ایلانلو
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
امیر احسان دانشور
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلي
ایلیا اذانچی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
بهراد ضیائی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلي
امیرعلی عبدالملکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلي
مهنا رمضانی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی زارعی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلي
حسین زارعی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلي
پارسا یارعلی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
رادین عبدالملکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
آرتین خالدیان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
پرنیان خالدیان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس قنبری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حسام حسینی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلي
بهنود یارعلی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلي
ثمین قنبری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 3:43:27 PM
Menu