مريوان

مريوان -


سیده هایا سجادی
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
ندا دهدار
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز درخش
ششم دبستان - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:03:58 PM
Menu