سنندج

سنندج -


آرسام سهرابی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 1
نوژین گروسی نژاد
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
هیدیکا مرادی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4104
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
احمد ویسیان
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيدبهشتي ناحيه 2
نیان قاسم حسنی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
یسنا نیک خو
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
هلیا خرم
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
ستایش قوامی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
آرتا شامردی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيدبهشتي ناحيه 2
سیدمحمدآراد شیخ احمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 1
بینا محمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
نیایش ذوالفقاری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6866
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
حمید فرخ نژاد
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 1
ستایش مقامی محمود جق
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
هوژین اولیایی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
آران صفری نژاد
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيدبهشتي ناحيه 2
ویان شاه محمدنژاد
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
مزدک ورمزیار
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيدبهشتي ناحيه 2
یاسمن علایی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 7132
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
محمدمهدی مومنی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيدبهشتي ناحيه 2
دنیا محمدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
هایا حسینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
سیده دیانا شاه ویسی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
هانیه چوبینه
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
هانی رشیدی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6952
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
اسما بهرامی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
سیده سارا قریشی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
کژین شیخی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
6/5/2023 8:06:21 AM
Menu