بندرتركمن

بندرتركمن -


تاشلی فرشادی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6786
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ثنا سلیمی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
حسین مفیدی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدرسول ثابتی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
دانیال صفری
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدطاها یلقی
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدصفا محمدی فر
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرشیا شادکام
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سینا سخندان
ششم دبستان - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/5/2023 6:31:23 AM
Menu