آزادشهر

آزادشهر -


احسان کلاته
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد عسگري
محمد بای
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد عسگري
6/9/2023 6:29:19 PM
Menu