اليگودرز

اليگودرز -


محیا خیراله لونی
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
کوروش آذرخوش
ششم دبستان - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/8/2023 10:01:53 PM
Menu