دورود

دورود -


محمد طاها طهماسیان
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدامین سمیعی
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه احمدی زیو یاری
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فرهود گله دار
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رهام یاراحمدی
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پروا عباسی
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 7270
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان هاشم پور
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 7322
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
5/28/2023 6:57:27 AM