خرم آباد

خرم آباد -


نسیم دالوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
بهداد نصیری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد سعید رحمتی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سروش مرادیان مطلق
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نازنین طرهانی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
محمد طاها سپهوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدطاها کریمی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرین والی زاده مرادی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا یوسفی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدامین نورخدائی مطلق
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7097
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا مهدوی شیخی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد مهدوی شیخی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7333
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرشیا ساکی ماسوری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا صفر بیرانوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7116
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه بیرانوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6550
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اقبالی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین معتمدآرا
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی صفربیرانوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ملیکا سپهوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلی طاهری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6468
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سپهر آبسری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7000
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطیما زارعی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین دارابی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6566
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پرنیان رحمتی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6911
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد امرائی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه کشاورز
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
هیراد حیاتی فر
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سنا تدین
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی بیات
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ضحا بیرانوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا قنادی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده اسرا حیات الغیبی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین زبردست
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه محیا حاتم وند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6416
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا زندیه
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیرعلی موسوی فر
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هانا آریان پور
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
شنتیا کرم پوریان
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین عباس نژاد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مرتضی فاضلی فرد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فربد حیدرزاده
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رایان ملک شاهیان
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیه سپهوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6662
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
امیدرضا عباس نژاد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6910
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
شیفته صفربیرانوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
علی حاتم وند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا عابدینی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام فاضلی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرحسین بابائی محمدی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فربد رستمی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سنا شیخی چگنی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
محمدکیا جوکار
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/10/2023 6:59:11 AM
Menu