سيرجان

سيرجان -


صبا زینلی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
آهو امانی لری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
یاس سادات رضوی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
ویانا اسدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
محمدیاسین معصومی پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
آریا عرب قهستانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
بهار عتیقی لرستانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه خاکی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال کریمی افشار
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
محمدعرشیا خراسانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
شایان صادقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
امیرکیان شکوهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
امیرمهدی ایران نژاد پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
امیرعلی رئیسی استبرق
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
سیدمجتبی سبزواری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
النا فخرآبادی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا یکتاپرست
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7194
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
بهامین پسندیده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
محمدصدرا دارابی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
محمدطاها مکی آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
مهدیه شول
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6932
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر سالاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
آریا پورجعفرآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
محمدطاها خضریان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
محمدایلیا نورمندی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
نیما صادقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
علی پورخسروانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
امیرحسین احمدی نیا شهربابکی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
مایسا عسکری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
یزدان آجاگه
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
مانی روح الامینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
کیمیا شهبا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا امانی لری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین حکمتی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7135
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
حمیدرضا صادقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6759
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
محمدمهدی خیرمند پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6605
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
فاطمه یوسفی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6896
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرفاضل افاضاتی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
فاطمه سارا مکی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمد علی شمس الدینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
شایان شمس پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
ایلیا اناهیده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
نیایش صابرانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مولائی نسب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
فاطمه رئیسی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا اسدیان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا آقاخانی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
آيت الله خامنه اي
نازنین زهرا عباسلو
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مریم آباده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 9:07:05 AM
Menu