ملارد

ملارد -


سپیده کریمی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان 2
نفیسه نیک عمل
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش نواز
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیرعلی اسدی زاده
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلي
امیرعلی حاجی زاده
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
علامه حلي
امیرعلی زورمند
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
علامه حلي
پانیذ پیری
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 7:20:19 AM
Menu