رودهن

رودهن -


امیر علی دوستی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 6956
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد پرهام کریمی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ارشک آقا شاهی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی فتاحی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرعلی فاتحی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آریان ملاولی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدصالح نوردی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/6/2023 12:17:52 PM
Menu