ورامين

ورامين -


طنین تاجیک
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا پرهیزگاری
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا تاجیک
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد ستاري
5/31/2023 11:48:52 PM
Menu