شهريار

شهريار -


معصومه احمدی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی عسگری
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
دارالفنون
رضا قربانی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
دارالفنون
ضحا کشاورزی فیروزآباد
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
غزل ساری اولادی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6494
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدمهدی حسینی زاده
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
دارالفنون
سینا عبدالهی کیا
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
دارالفنون
آنیتا هاشمی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
البرز بغلانی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون
سید محمدمتین رضوی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون
آرمینا رضاپور
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلیرضا ستاوند
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دارالفنون
امیرمهدی فرهادیان فر
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
دارالفنون
محمدمهدی رمضانی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6548
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
دارالفنون
آنیسا کریمی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
متین علیزاده
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دارالفنون
پارسا مقیمی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دارالفنون
بردیا حسنوند
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
دارالفنون
یلدا قره داغی ممقانی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 12:10:25 PM
Menu