سمنان

سمنان -


علی اسلامی پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
محمدپارسا سعدالدین
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدپارسا سعدالدین
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
رضا خالصی پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
درسا همتی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
شیوا فولادی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
آرتا سیف علیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
فاطمه خوشخوان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
عفاف
سارا طاهردوست
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سید سهیل محمدی هریکنده
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
شکیبا سبحانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطیما حکیمی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
آرمان نبوی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آناهیتا مطلبی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
سیده آریانا هاشمی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
زوشا ذوالفقارخانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
شادلین خدادی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عفاف
ثنا صبیری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ابراهیم فرض علیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
رویا غریبشاه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا طالب بیدختی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عفاف
سید طاها شاهچراغ
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیه عاشوری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عفاف
ماه نسا نادعلیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عفاف
سید طاها شاهچراغ
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
فاطمه شایگان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
محمد مهدی مداح
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
پدرام اشهد
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/5/2023 6:16:00 AM
Menu