مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 1400


الینا اسماعیلی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان
تارا یوسفی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6660
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
سانای قرنی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
عطا نوبخت
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سانای قربانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
آیلا علیزاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قربانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
محیا بیشکول
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
سبحان عالش زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مبین احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیدا ابراهیمی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آیلا ابراهیمی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آیسل جعفری
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجسین ذبیحی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اسرا اسداللهی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
صفا مهربانی فر
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سبحان ستاری
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
دنیز نصراللهی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هستی محمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین نوراله زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا نقی پور
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
النا سمندری
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه سپهری راد
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پریا پناهی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پویا جعفروند
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا بدیهی لاهرود
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6887
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده ریحانه رحیمی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
متین نجفی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هادی حقیری خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آتیلا برنو
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدعلی اسدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صدرا امینی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي