آران و بيدگل

رتبه های تک رقمی کنکور آران و بيدگل

سارا حمزه
رتبه 5 ايثارگر-25%
100 سال
مرتضی شاکر آرانی
رتبه 3 ايثارگر-25%
98 سال
رسول اقبالیان آرانی
رتبه 3 ايثارگران
94 سال
حامد شیروانی زاده ارانی
رتبه 10 منطقه دو
85 سال

6/9/2023 12:30:05 AM
Menu