آزمون آنلاين هنر

رتبه های تک رقمی کنکور آزمون آنلاين هنر

سیده پریسا موسوی
رتبه 2 منطقه 3
95 سال
سیدعلیرضا طباطبایی
رتبه 1 منطقه 3
94 سال
محمد مبارکی
رتبه 3 منطقه 3
94 سال
امیر آقاجانی
رتبه 5 منطقه سه
91 سال
مژگان حسن پور
رتبه 6 منطقه سه
89 سال
هانی موالی زاده
رتبه 8 منطقه سه
85 سال
نرگس عزتی گیوی
رتبه 9 منطقه سه
84 سال

6/10/2023 10:13:58 PM
Menu