آبادان

رتبه های تک رقمی کنکور آبادان

میلاد قائمی فر
رتبه 3 منطقه 3
98 سال
محمد امین رامی
رتبه 4 منطقه 3
98 سال
علی صداقت
رتبه 4 منطقه سه
92 سال

6/6/2023 1:36:58 PM
Menu