بهبهان

رتبه های تک رقمی کنکور بهبهان

امیرحسین پورخنجر
رتبه 5 منطقه 2
101 سال
یوسف کوهگرد
رتبه 1 ايثارگر-25%
100 سال
شهاب طیبی
رتبه 8 ايثارگران
94 سال
مهرنوش گلدوست
رتبه 7 منطقه 2
93 سال
سارا تراب
رتبه 2 کشوری
89 سال
سحر شاکری
رتبه 4 منطقه دو
87 سال
زهرا محسنی فرد
رتبه 5 منطقه سه
87 سال
سعید خراطی
رتبه 4 منطقه دو
83 سال
سا‌ر‌ا اسمی‌ ز‌اد‌ه
رتبه 9 کشوری
81 سال

5/28/2023 6:58:06 AM