نورآباد ممسني

رتبه های تک رقمی کنکور نورآباد ممسني

ناصر کاظمی
رتبه 5 منطقه 3
99 سال
پویان مینایی
رتبه 4 کشوری
92 سال
مهدی زارعی
رتبه 10 کشوری
92 سال

5/31/2023 10:57:51 PM
Menu