آباده

رتبه های تک رقمی کنکور آباده

محمدرضا زارع
رتبه 6 منطقه 2
100 سال
جواد منصوری
رتبه 7 منطقه دو
91 سال

5/31/2023 11:02:15 PM
Menu