فرديس

رتبه های تک رقمی کنکور فرديس

علیرضا مردانی
رتبه 10 منطقه 3
98 سال
ابوالفضل جوادی راد
رتبه 10 منطقه 3
95 سال
محمد نوروزی
رتبه 8 منطقه سه
91 سال
محمد عسگری
رتبه 5 منطقه سه
86 سال
معصومه حمزه پورسردهایی
رتبه 9 منطقه دو
84 سال

6/8/2023 12:10:28 PM
Menu