فردوس

رتبه های تک رقمی کنکور فردوس

محمد مولوی سرند
رتبه 7 کشوری
99 سال
علیرضا ضیائی
رتبه 2 منطقه 3
97 سال
سجاد نجفی
رتبه 4 منطقه 3
96 سال
امید امیدیان
رتبه 6 منطقه 3
96 سال
کاظم مرادی
رتبه 9 منطقه 3
95 سال
نیلوفر اخگری
رتبه 10 منطقه 3
93 سال

6/8/2023 4:41:07 PM
Menu