اسفراين

رتبه های تک رقمی کنکور اسفراين

عباس سروری سلطانی
رتبه 6 منطقه 3
97 سال
هنگامه نامجو مطلق
رتبه 2 منطقه سه
92 سال
غلامرضا محمدی
رتبه 8 منطقه سه
92 سال
امیرحسین پارسایی
رتبه 7 منطقه سه
91 سال
محسن قدیمی
رتبه 5 منطقه سه
90 سال
محسن نقابی
رتبه 5 منطقه سه
89 سال
یگانه سادات مشهدی مقدم
رتبه 8 منطقه سه
89 سال

6/9/2023 6:31:08 PM
Menu