كيش

رتبه های تک رقمی کنکور كيش

زینب مقدسی
رتبه 10 منطقه 3
94 سال
نیایش ظریفی
رتبه 9 منطقه 3
94 سال
حمید جلالی
رتبه 1 منطقه سه
86 سال

6/8/2023 10:12:20 PM
Menu