خدابنده

رتبه های تک رقمی کنکور خدابنده

حامد امیرلو
رتبه 6 منطقه 3
96 سال
مجید خلیلی
رتبه 5 منطقه 3
95 سال
وحید رستم خانی
رتبه 1 منطقه 3
93 سال
احسان صالحی
رتبه 4 منطقه سه
92 سال
مهدی میرزایی
رتبه 6 منطقه سه
92 سال
مسعود اسدی
رتبه 9 منطقه سه
91 سال

6/6/2023 2:22:20 PM
Menu