مشكين شهر

رتبه های تک رقمی کنکور مشكين شهر

عاطفه سبزعلی اوغلی
رتبه 6 منطقه 3
94 سال
الهام بزازپریخانی
رتبه 1 منطقه سه
89 سال
فاطمه نصیری
رتبه 3 منطقه سه
89 سال
سجاد نوبخت
رتبه 7 منطقه سه
87 سال
الهامه عباسپور
رتبه 5 منطقه سه
85 سال