خواف

رتبه های تک رقمی کنکور خواف

مرضیه کرم کار
رتبه 10 منطقه 3
99 سال
مایده آشفته برآبادی
رتبه 1 منطقه 3
94 سال
نرگس زنگنه ابراهیمی
رتبه 1 منطقه 3
93 سال
سمیه کافی رودی
رتبه 10 منطقه سه
92 سال
مصیب سلیمانی
رتبه 6 منطقه سه
91 سال

6/11/2023 1:18:26 AM
Menu