گناباد

رتبه های تک رقمی کنکور گناباد

مینو معصوم زاده
رتبه 2 ايثارگر-5%
97 سال
علی رضا دوست دار
رتبه 5 ايثارگران
94 سال
فرزانه امیریان کاخکی
رتبه 4 منطقه دو
92 سال
سمیرا افضلی شهری
رتبه 9 کشوری
91 سال
مریم اژدری کوشا
رتبه 7 منطقه دو
89 سال

6/2/2023 9:48:18 PM
Menu