مهريز

رتبه های تک رقمی کنکور مهريز

سید علیرضا حسینی
رتبه 8 منطقه 3
95 سال
نجمه زارع بیدکی
رتبه 10 منطقه 3
94 سال
عمادالدین محرابیان
رتبه 10 منطقه سه
90 سال
ابوالفضل ابویی
رتبه 5 منطقه سه
89 سال
منیرالسادات مرتضوی مهریزی
رتبه 3 منطقه سه
87 سال
سید جواد حیدری خورمیزی
رتبه 1 منطقه سه
85 سال
سید علی محمد مرتضوی
رتبه 10 منطقه سه
84 سال
احمد خواجه مهریزی
رتبه 7 منطقه سه
84 سال

6/10/2023 7:14:34 AM
Menu