ميبد

رتبه های تک رقمی کنکور ميبد

محمدسینا یزدی
رتبه 5 ايثارگر-5%
100 سال
امیررضا دهقانی فیروزآبادی
رتبه 9 منطقه 3
100 سال
محمد آقائی میبدی
رتبه 3 منطقه 3
99 سال
دانیال حبیبان میبدی
رتبه 2 ايثارگر-5%
97 سال
علی رضا رضایی شورکی
رتبه 10 منطقه 2
95 سال
سهیلا سبحانی فیروزآبادی
رتبه 5 منطقه دو
92 سال

6/8/2023 12:51:10 PM
Menu