كامياران

رتبه های تک رقمی کنکور كامياران

گلشن اسکندری
رتبه 5 منطقه 3
98 سال
امید قیسوندی
رتبه 9 منطقه 3
98 سال
روژین ابراهیمی
رتبه 4 منطقه سه
91 سال
شیوا فریدی
رتبه 3 منطقه سه
89 سال
صباح قبادی
رتبه 1 منطقه سه
87 سال

5/31/2023 4:08:18 AM
Menu