قروه

رتبه های تک رقمی کنکور قروه

امیر محمد فتحی
رتبه 6 منطقه 3
101 سال
طاهره غلامی
رتبه 4 ايثارگر-5%
101 سال
کیمیا طهماسبی
رتبه 7 منطقه 3
97 سال
سارا مستوفی
رتبه 5 منطقه سه
86 سال
حسین مخدومی
رتبه 9 منطقه سه
84 سال
منصور اسدی
رتبه 4 منطقه سه
82 سال

5/30/2023 9:59:50 PM
Menu