سيرجان

رتبه های تک رقمی کنکور سيرجان

عرفان مجیبی
رتبه 4 منطقه 2
99 سال
اشکان خضری
رتبه 9 منطقه 2
99 سال
علی اسلامی نژاد
رتبه 6 ايثارگر-25%
97 سال
امیرحسین قاسمی نژاد رائینی
رتبه 1 کشوری
96 سال
حسین مقدس
رتبه 4 کشوری
95 سال
لاله فروتنی
رتبه 9 منطقه 2
94 سال
علی اسدی فر
رتبه 9 منطقه دو
91 سال
مهرناز شهسواری پور
رتبه 2 کشوری
89 سال
فهیمه کورکی نژادقرایی
رتبه 4 منطقه دو
87 سال

5/30/2023 10:32:16 PM
Menu