ورامين

رتبه های تک رقمی کنکور ورامين

پویا تاجیک
رتبه 7 منطقه 3
97 سال
رضا شیرکوند
رتبه 7 منطقه 2
94 سال
حسین ترکمن نژاد
رتبه 5 منطقه دو
86 سال
علی عرب
رتبه 6 منطقه دو
86 سال
مهسا شرفی میاب
رتبه 6 منطقه سه
86 سال
فرشته قشقایی
رتبه 6 منطقه سه
82 سال

5/29/2023 2:24:20 AM
Menu