شهريار

رتبه های تک رقمی کنکور شهريار

بنیامین شیعی
رتبه 9 منطقه 2
98 سال
آرمین مرادی
رتبه 1 منطقه 3
96 سال
سید حسام الدین مراد بیگی
رتبه 2 منطقه 3
96 سال
مهرداد کرابی
رتبه 7 منطقه 3
95 سال
مهدیه علی محمدلو
رتبه 7 ايثارگران
95 سال
محمد خلعتبری
رتبه 2 منطقه 3
93 سال
رضا قنبرقره تپه
رتبه 5 منطقه 3
93 سال
حسین حسنی
رتبه 4 منطقه سه
92 سال
محمد خلعتبری
رتبه 5 منطقه سه
92 سال
نرگس گرمرودی دویران
رتبه 4 ساير سهميه ها
92 سال
مجتبی رستمی
رتبه 1 منطقه سه
90 سال
ناصر خدایی عمودیزج
رتبه 4 منطقه سه
90 سال
علیرضا امین خاکی
رتبه 5 منطقه سه
90 سال
زینب بندلی
رتبه 8 منطقه دو
89 سال
پدرام تیموری
رتبه 2 منطقه سه
89 سال
محمدحسن فیاضی
رتبه 3 منطقه سه
89 سال
سجاد محبوبی
رتبه 8 منطقه سه
87 سال

6/3/2023 3:49:58 AM
Menu