ابوالفضل حاجی محمدحسین کاشانی

ابوالفضل حاجی محمدحسین کاشانی

ابوالفضل حاجی محمدحسین کاشانی
از تهران

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 22
تعداد آزمون : 10
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7846
رشته تحصیلی : رياضى نظام جديد
نام پشتیبان : علوى غيردولتى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي علوى
1
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7846
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :8317

کارنامه دانش آموز در کانون